مــالــیــده پخــپــلوســتــرګــودوه مـرغـان
نــفـــاق ورکــــړه غــلــیـم خـولــه کي ډېرآسان
پخپــل مـنـځ کــې جــګــړه کـړوغلیم هېر
تــــوی ئـــې کـــړې بــوڼــکي بادباده تـرآسمان
بـدۍ راوسـتـې ددښمـن دغـاري خولې ته
دوی اخـتـه پـه جــنګ بـې خـبره لـه خـپـل ځان
داغلیم وه يوه ژوې ورته آسانه سوه نیـوله
پــه یـوټــوپ ئې کــړه پـه خـولـه دواړه نفاقـیان
وګوره نفاق ته مرغۍ ئې دبلاپه خوله کي ورکړې
بــې ربـړه بــې زحـمته سوې ښـکاردبل حـیـوان
نـفــاق بـــده بــلاده ددښمــن غـوښتنه داده
کـه نـفاق کـړي څـوک منځوکي دښنه ګټي میدان
موږله به ښه دا وي،چي داراته پانیات وي
بې غمه اوبې جمه دښنه ته پلاس ورنه سوآسان